REGIONALNE

 

OBSERWATORIUM

 

RYNKU PRACY W ŁODZI

MAMY OKO NA ŁÓDZKI RYNEK PRACY

Używasz bardzo starej wersji przeglądarki Internet Explorer !

Aby poprawnie wyświetlić stronę zaktualizuj przeglądarkę do najnowszej wersji.

Najbardziej popularne przeglądarki znajdziesz tutaj:

 

IE 8 Internet Explorer 8 Firefox Firefox
Opera Opera Safari Safari Google Chrome Google Chrome
"Jeśli istnieje źródło informacji - diagnoza będzie łatwiejsza"
K. Pawlata

Z pola obserwacji ...środa, 19 grudnia 2012 14:35
Regionalny i lokalne rynki pracy województwa łódzkiego – analiza wybranych zagadnień” - to tytuł konferencji, którą Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi postanowiło uwieńczyć kolejny rok swoich działań. Spotkanie miało miejsce w dniach 5-7 grudnia 2012 roku w Ośrodku Campoverde w Łodzi. Wystąpienia, których zaproszeni Goście mieli okazję wysłuchać, koncentrowały się wokół tematyki gospodarowania zasobami pracy w regionie łódzkim. Jeden z  istotnych obszarów omawianych zagadnień dotyczył aktualnej sytuacji na lokalnych rynkach pracy, w tym zewnętrznych czynników wpływających na kształtowanie się tych rynków. Analiza wyspomnianych czynników dostarczyła materiału dla opublikowanego przez Obserwatorium obszernego opracowania, którego zwięzła synteza złożyła się na treść jednej z przedstawionych prezentacji. W tak pomyślanym programie nie mogło zabraknąć czasu na dyskusję o możliwościach i zagrożeniach związanych z rozwojem gospodarczym powiatów regionu łódzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych rynków pracy. Osobną sesję poświęcono również osobom rozpoczynającym dopiero swe życie zawodowe - absolwentom szkół ponadgimnazjalnych naszego województwa. Konferencję kończyły wystąpienia mające wprowadzić odbiorców naszych badań w temat migracji zarobkowej oraz jej oddziaływania na popyt i podaż pracy w regionie łódzkim.

Zespół Regionalnego Obserwatorium serdecznie dziękuje wszystkim Prelegentom oraz Uczestnikom za udział w konferencji, jak również za całą dotychczasową współpracę, życząc jednocześnie szczęścia i sukcesów w nadchodzącym, 2013 roku.
 
poniedziałek, 02 lipca 2012 09:43
Kolejną podjętą przez Obserwatorium próbą zajrzenia za kulisy aktywności zawodowej  osób pozostających w szczególnej sytuacji na rynku pracy jest badanie zatytułowane „Wzory aktywności zawodowej ludności wiejskiej województwa łódzkiego oraz ich społeczne uwarunkowania”. Raport podsumowujący wyniki tego badania zwraca baczną uwagę na wielofunkcyjny charakter wsi, jak również konieczność zatrudnienia ludności z terenów wiejskich w dziedzinach pozarolniczych. Zainicjowaniu dyskusji na ten temat służyć miało także spotkanie informacyjne, zorganizowane w dniu 28 czerwca 2012 r. w hotelu Iness. Jego uczestnicy mieli okazję zapoznać się m. in. z możliwościami wdrażania różnych form aktywizacji zawodowej ludności wiejskiej. Ciekawą formą działań mających stwarzać szansę na zwiększenie liczby miejsc pracy alternatywnych dla rolnictwa jest m.in. tworzenie spółdzielni socjalnych. Serdecznie dziękujemy Stowarzyszeniu Wsparcie Społeczne „JA-TY-MY” za przybliżenie nam idei tej formy zatrudnienia.

Spotkanie było także okazją do prześledzenia najświeższych wyników cyklicznego badania ofert pracy publikowanych w Internecie i adresowanych do mieszkańców województwa łódzkiego. Wynoszona z badania wiedza stanowić ma w założeniu przyczynek do pełniejszego poznania wielowymiarowej natury zjawiska popytu na pracę, przede wszystkim zaś jego złożonej struktury kompetencyjnej. Prezentacja wyników ostatniego pomiaru pomyślana została także jako zwiastun raportu, który już wkrótce pojawi się na naszej stronie internetowej.
 
środa, 28 grudnia 2011 08:57

Działanie na rzecz lepszego dopasowania ekonomicznych oraz społecznych aspektów funkcjonowania rynku pracy, w tym przede wszystkim coraz efektywniejsze włączanie grup pozostających na tym rynku w szczególnej sytuacji, staje się w ostatnim czasie coraz wyraźniej artykułowanym celem polityki społecznej w Polsce. Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi w pełni dostrzega tę tendencję, czego wyrazem było zrealizowanie badania mającego na celu pogłębienie wiedzy na temat różnych obszarów aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych. Badanie miało zasięg regionalny i z tego względu, na tle rozmaitych zbieżnych tematycznie projektów badawczych, pozostaje przedsięwzięciem unikalnym. Problematyka badania została w całości opracowana przez Zespół RORP w Łodzi. Wnioski wyciągnięte z analizy zebranego materiału empirycznego omówione zostały w raporcie zatytułowanym „Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych w województwie łódzkim". Podstawowe założenia treści raportu zaprezentowane zostały przez samych Autorów podczas spotkania informacyjnego zorganizowanego 14 grudnia 2011 r. Na spotkaniu tym swoje doświadczenia zaprezentowali także przedstawiciele instytucji realizujących projekty skierowane do osób niepełnosprawnych. Z tej okazji pragniemy serdecznie podziękować: Towarzystwu Przyjaciół Niepełnosprawnych, Fundacji Normalna Przyszłość, Towarzystwu Pomocy im. św. Brata Alberta oraz Polskiemu Związkowi Niewidomych. Ciekawe przykłady dobrych praktyk w zakresie aktywizacji osób niepełnosprawnych przedstawił również reprezentant Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, omawiając doświadczenia płynące z realizacji projektu „Elastyczne rozwiązania na rynku pracy". Ożywiona dyskusja z udziałem zaproszonych gości pokazała jak ważnym, lecz jednocześnie skomplikowanym tematem jest obecność osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.

Jako ogólne przesłanie płynące ze spotkania niech nam zatem posłuży tytuł jednego z projektów konkursowych realizowanych w ramach działania VII POKL: „PRZEŁAM BARIERY"!

 

 
poniedziałek, 16 maja 2011 10:28

Przed nami kolejne przedsięwzięcie badawcze. Zespół RORP we współpracy z firmą badawczą, wyłonioną w drodze przetargu, przygotował koncepcję badania „Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych w województwie łódzkim". Głównym celem badania jest ustalenie i zanalizowanie najistotniejszych z punktu widzenia funkcjonowania rynku pracy przyczyn niskich wskaźników aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych. Pierwszy etap prac został zakończony. Przygotowano narzędzia badawcze, jak również opracowano ostateczny dobór próby do badania. Obecnie trwa terenowa faza badania.

 
środa, 11 maja 2011 11:27

Zespół RORP podjął działania mające na celu przygotowanie wizyt studyjnych w powiatowych urzędach pracy województwa łódzkiego. Spotkania w powiatowych urzędach pracy to część badania, którego efektem końcowym będzie m.in. opis lokalnego rynku pracy sporządzony na podst. informacji pozyskanych z instytucji rynku pracy, funkcjonujących w powiatach naszego województwa. W ramach przygotowań do badania lokalnego rynku pracy odbyły się dwa zogniskowane wywiady grupowe w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łowiczu oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kutnie. Serdecznie dziękujemy Uczestnikom spotkania za udział w owocnych dyskusjach, które w przyszłości posłużą do opracowania mapy lokalnych rynków pracy województwa łódzkiego. Szczególne podziękowania za wszelką okazaną pomoc kierujemy do osób, które umożliwiły przeprowadzenie badań na terenie Urzędów Pracy w Łowiczu i Kutnie.

 
piątek, 08 kwietnia 2011 11:21

Kolejny etap działalności Regionalnego Obserwatorium Rynku Pracy rozpoczęty. Realizując cele projektu Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi w latach 2009-2010 przeprowadziliśmy szereg badań, które przybliżyły nam zjawisko podaży i popytu na pracę w województwie łódzkim. Zebrany materiał empiryczny odzwierciedlający główny obszar problemowy, jakim jest dynamika wzajemnych relacji popytu na pracę oraz podaży pracy, dostarczył wielu wskazówek dla działań w kolejnej edycji projektu. Kontynuując prace badawcze w ramach RORP, chcielibyśmy weryfikować wiedzę pozyskaną w badaniach przeprowadzonych podczas pierwszej, pilotażowej edycji, ale też pozyskiwać wiedzę w specyficznych obszarach zagadnień, dotychczas nie badanych, w tym m. in. rynek pracy a niepełnosprawni, czy też perspektywy rozwoju zasobów pracy małych i średnich przedsiębiorstw w województwie łódzkim. Pragniemy też zwrócić uwagę na czynniki kształtujące lokalny rynek pracy, w kontekście zmian społeczno-gospodarczych, jakie nastąpiły w ostatnich latach w powiatach województwa łódzkiego.

 
« pierwszapoprzednia12345następnaostatnia »

AKTUALNOŚCI

Człowiek - najlepsza inwestycja

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI

UL. Wólczańska 49, 90-608 ŁÓDŹ

TEL. (42) 663 02 52

obserwatorium@wup.lodz.pl